Termeni si Conditii

1. Notiuni Introductive.

 

Părțile contractului:
Furnizorul:

Cloud Booking S.R.L

CUI 45364540
Reg.Com. J40/22011/2021
Cont RO90 RZBR 0000 0600 2321 4850
Banca RaiffeisenBank S.A.

Beneficiarul:

Persoana juridică ce contractează în sistem online Servicii furnizate de către Cloud Booking SRL , denumită în continuare Client sau Beneficiar. Cloud Booking SRL poate folosi datele solicitate Clientului pentru întocmirea unor contracte sau pentru întocmirea facturilor fiscale pentru produsele și serviciile furnizate către Client.

2. Obiectul și valoarea contractului.

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de servicii Cloud dedicate, conectate la solutii prezentate ca si produse in situl www.loudbooking.ro, alese de Client în procesul de comandă și/sau înregistrarea nominala a Beneficiarului.

Prețurile sunt afișate pentru fiecare produs in parte in sectiunea Produse . Descrierea in detaliu a valabilitatii este de asemenea descrisa ca si o particularitate asociata fiecarui serviciu in parte.

3. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare în momentul primirii comenzii online a Clientului prin intermediul formularului de comandă de pe siteul cloudbooking.ro de către Cloud Booking SRL si a confirmarii platii, fiind valabil 12 luni. Nu se va prelungi in mod tacit, clientul fiind notificat cu cel putin 15 zile inainte de expirare privitor la prelungirea acestuia.

4. Comenzi, modalități și termene de plată.

Comenzile se vor face numai online, accesând adresa web https://www.cloudbooking.ro:

  • Selectați produsul sau serviciul pe care doriți să-l achiziționați din sectiunea Produse sau in sectiuni promovate pe site.
  • Introduceti datele dvs. personale în formularul de înregistrare.
  • Testati acolo unde serviciul / produsl permite modul TEST.
  • Comform formularelor specifice clientilor inregistrati, utilizati butonul “Platesc” pentru a fi redirectionat catre partnerelul euplatesc.ro pentru initierea platii online cu card bancar.

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor și sau/produselor comandate în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Clientul are obligația să introducă în formularele de comandă date complete, corecte și reale, neîndeplinirea acestei obligații atrăgând după sine anularea comenzii și/sau ștergerea contului Clientului. Cloud Booking SRL nu poate fi sub nici o formă făcut răspunzător pentru neplăcerile ce pot fi cauzate de furnizarea de către Client a unor date care nu sunt complete, corecte și reale. Prin bifarea casetei “Confirmați că ați citit și sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare” și apăsarea pe butonul “Continuă” sau “Platesc”, beneficiarul declară că a furnizat date corecte, complete și actuale și că este de acord cu termenii acestui contract.

După finalizarea comenzii si a inregistrarii platii sistemul trimite către adresa de e-mail introdusă în detaliile de functionare si comfirmarea cu success a platii, trimitand in cel mai scurt timp Factura Fiscala asociata tranzactiei.

Plata se va efectua în avans către Cloud Booking SRL , print metoda de plata euplatesc.ro

Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice cont după trecerea a 5 zile lucrătoare fără ca plata datorată să fi fost efectuată.

Plata se va face în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii daca preturile sun afisate in EURO.
Toate facturile și plățile sunt calculate în RON (lei noi).
Clientul este obligat să verifice sumele utilizând cursul de schimb BNR din ziua plasării comenzii.
Emiterea facturii finale se va face după confirmarea plății și va fi pusă la dispoziția Clientului.
Începerea furnizării serviciului de găzduire web către Client și/sau înregistrarea, rezervarea sau prelungirea domeniului web comandat de către Client se face în maximum 24 de ore de la confirmarea plății de către bancă.

 5. Drepturile și obligațiile părților.

a) Drepturile și obligațiile Cloud Booking SRL

Cloud Booking SRL se obligă să asigure spațiul web necesar pentru functionarea serviciilor Cloud alese de client.

Cloud Booking SRL se obligă să asigure confidențialitatea parolelor de acces ale Clientului și să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcționarea normală a serviciului de găzduire web și care revin atribuțiilor Cloud Booking SRL  (probleme tehnice ale serverului, configurări incorecte realizate de Cloud Booking SRL , aspecte necorespunzătoare cu cele prezentate în acest contract).

Cloud Booking SRL are dreptul să modifice functionalitatile serviciilor CLOUD  fără acordul Clientului doar daca nu afecteaza produsul initial platit de acesta.

Cloud Booking SRL are dreptul de a înceta prestarea serviciului în cazul neplății facturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora sau a nerespectării condițiilor contractului de către Client.

b) Drepturile și obligațiile Clientului.

Clientul are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcționare a site-ului, și care țin de găzduirea acestuia.

Clientul nu poate transfera drepturile și/sau obligațiile ce îi revin prin prezentului contract fără acordul scris al Cloud Booking SRL, iar noul Client va trebui să accepte în scris îndeplinirea obligațiilor contractuale față de Cloud Booking SRL .

Clientul este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale. Dacă există orice suspiciune că aceste informații sunt compromise Clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând serviciul support. Scripturile și programele folosite de Client trebuie întreținute și aduse la zi, este responsabilitatea Clientului să le facă actualizarea ori de câte ori este necesar, în special atualizarile ce țin de securitate.

Clientul este responsabil pentru actualizarea informațiilor de contact din panoul de control clienți, atunci când este necesar. Noi nu putem fi trași la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către Client a actualizărilor necesare.

6. Raspunderea limitată

Cloud Booking SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.

Clientul este de acord să garanteze și să considere Cloud Booking SRL nevinovată în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune Clientului.

Clientul declară că înțelege și acceptă ca în orice situații în care Clientul va solicita daune de orice fel de la Cloud Booking SRL, suma totală a daunelor solicitate de Client pentru orice motiv și care ar putea fi achitate de Cloud Booking SRL nu va putea depăși în nici un mod și în nici un caz suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către Client către Cloud Booking SRL.

7. Încetarea contractului

a) Contractul se poate rezilia cu acordul ambelor părți, în termenul de valabilitate, fără plata de daune, dacă au fost achitate integral obligațiile.

b) Clientul are dreptul să notifice în scris Cloud Booking SRL că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la intrarea în vigoare a contractului doar daca produsul nu a pus la dispozitie o sectiune de testare pe timp nelimitat anterior.

c) În perioada achitată în avans de către Client, Clientul nu poate uza de clauza prevăzută la Cap. 7 lit.b).

d) În termen de 30 zile de la neplata ultimei facturi, prezentul contract se reziliază de drept fără îndeplinirea oricărei alte formalități iar serviciile de care beneficiază Clientul sunt desființate (șterse definitiv de pe server).

8. Dispoziţii finale

Cloud Booking SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relațiilor contractuale de către Client și nici pentru refuzarea plății serviciilor prestate de Cloud Booking SRL .
Cloud Booking SRL nu va fi responsabil pentru informațiile afișate pe site-ul Clientului. Responsabilitatea pentru aceste informații aparține exclusiv Clientului.
În cazul încetării serviciilor ca urmare a nerespectării contractului de către Client, Cloud Booking SRL nu este responsabil cu despăgubirea Clientului pentru plățile efectuate.
Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română iar părțile se angajează irevocabil să recunoască jurisdicția exclusivă a acesteia în caz de litigiu.
Orice neînțelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care nu se ajunge la o soluție pe această cale, părțile se vor adresa instanțelor românești competente.
Clienții trebuie să țină cont de faptul că prin încălcarea prezentelor prevederi pot răspunde penal sau civil în fața legii.
Ne revine dreptul de a adăuga, anula sau modifica termeni și condiții conținute în prezentul document, caracterisicile planurilor de găzduire web, prețurile serviciilor și produselor oferite și conținutul siteului oricând, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relațiilor de colaborare de către Client și nici pentru refuzarea plății serviciilor prestate de Cloud Booking SRL.
Sfătuim Clienții să verifice acest document frecvent pentru a fi informați despre orice modificări.

Termeni si Conditii